Hoe u kunt helpen

Steun de opleiding van priesters en diakens…
…en de fiscus steunt U!

Hoe kunt U ons helpen met financiële schenkingen?

    • Door een gift over te maken
    • Door een lijfrente te schenken
    • Door ons een legaat na te laten
    • Door ons erfgenaam te maken

Schenkingen en de fiscus

De wetgever biedt een aantal mogelijkheden om met ‘belastingvoordeel’ bij te dragen in de kosten van de opleiding van jonge priesters en diakens. Dat wil zeggen: een schenking aan het Bossche Sint-Janscentrum kan u belasting besparen terwijl bij het seminarie over het bedrag van uw schenking geen belasting hoeft te worden betaald. Daarover geven wij graag wat meer informatie.

1. Giften

De meest daadkrachtige manier om ons te helpen is een gift aan onze instelling te geven.

Uw gift kunt u overmaken naar onze bankrekening NL80 FVLB 0637 4580 36 ten name van R.K. Instelling Sonnius te ‘s-Hertogenbosch.

Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Er geldt echter een minimum en een maximum. Het verzamelinkomen van beider echtelieden/partners is hierbij van belang. Er dient 1% van het verzamelinkomen afgetrokken te worden voordat u een fiscale aftrekpost heeft. De totale aftrekpost wordt beperkt tot 10% van het verzamelinkomen.

Voorbeeld:

Bij een gezamelijk jaarinkomen van € 50.000,=
heeft u een minimumdrempel van 1% ofwel € 500,=
en een maximum aftrek van € 5.000,=

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw belastingtarief. Gemiddeld ligt dit al snel rond de 40%.

2. Lijfrente

Indien u grotere bedragen wilt schenken die u zonder beperkingen in zijn geheel van het inkomen mag aftrekken, kunt u dat doen in de vorm van lijfrente. Er zijn enkele voorwaarden aan verbonden:

  1. men dient dit in een overeenkomst vast te leggen
  2. men dient het bedrag minimaal 5 jaar vast te leggen (bij overlijden vervalt deze termijn)

Notabene

Sinds 1 januari 2014 behoeft dit niet meer notarieel te geschieden.
De Belastingdienst stelt twee formulieren ter beschikking, één voor u en één voor Sonnius. U kunt  die als PDF elektronisch downloaden. Als u deze twee formulieren afdrukt, invult en ondertekend naar ons toestuurt, zullen wij deze na ondertekening onzerzijds retourneren.

U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te versturen. Eén formulier is voor uzelf en het andere voor Sonnius aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de belastingdienst uw aangifte controleert, kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

3. Legaten

Op het moment dat iemand overlijdt ontstaat er een nalatenschap. In het testament staat omschreven voor wie deze nalatenschap is bestemd. Dat kunnen familieleden, bekenden, maar ook goede doelen zijn. Hierdoor kan er met uw geld ook na uw overlijden nog goede dingen worden gedaan. U kunt een vast bedrag opnemen in het testament. Dit noemt men een legaat. Het is ook mogelijk om goederen zoals uw huis of inboedel te legateren. Een testament dient u notarieel vast te leggen.

4. Erfenis

Een vierde mogelijkheid om onze instelling financieel te gedenken is de R.K. Instelling Sonnius te benoemen als (mede)erfgenaam in uw testament. In het testament wordt dan bepaald dat de gehele erfenis, of een gedeelte van hetgeen er overblijft van na uitkering van de legaten wordt bestemd voor het goede doel. Dat betekent dat na uw overlijden al uw vermogen wordt uitgedeeld aan enerzijds de legatarissen (zie legaat) en anderzijds de erfgenamen. Een testament dient u notarieel vast te leggen.

Bij voorbaat dank voor uw betrokkenheid bij onze diaken- en priesteropleiding!

Adres

Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch