Priesterwijding Nick Kersten

We bereiden ons in deze dagen voor op de priesterwijding van diaken Nick Kersten, die op 3 juni door handoplegging en gebed door Mgr. Gerard de Korte in de kathedrale basiliek van Sint Jan tot priester zal worden gewijd. Het bestuur van Sonnius is bijzonder verheugd over deze nieuwe priester in het bisdom van ’s-Hertogenbosch!

Als bestuur van Sonnius willen wij de bisschop en het seminarie blijven ondersteunen in de opleiding en werving van diaken- en priesterstudenten voor het bisdom. Niet alleen wordt het Sint Janscentrum en de priester- en diakenopleiding ondersteund, ook wil Sonnius de nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden met India en de kerkprovincie Gulu in Uganda ondersteunen.

In de maanden juni en juli komen 8 priesterstudenten uit de kerkprovincie Gulu voor een tweede maal naar Nederland om zich verder te verdiepen in de Nederlandse taal en cultuur en de Bossche kerk, zodat zij na hun priesterwijding wellicht werkzaam kunnen worden voor ons bisdom. Met de steun van Sonnius willen we bijdragen aan dit project zodat de bisschop ook in de toekomst in de sacramentele bediening van de kerk in ons bisdom kan voorzien.

Daarnaast wordt het Sint Janscentrum ook ter beschikking gesteld aan het Sint Bonifatiusinstituut dat een opleiding godsdienstwetenschappen aanbiedt voor gelovige leken. Op deze wijze willen wij ook bijdragen aan de scholing van parochievrijwilligers ter ondersteuning van de pastorale teams in de parochies van ons bisdom.

Zonder uw financiële bijdragen in het verleden en heden zou de ondersteuning van dit alles door Sonnius niet mogelijk zijn! Ook voor de toekomst willen we blijven bijdragen aan de opleiding van priesters en diakens ten behoeve van het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Sonnius kan hierbij niet zonder Uw bijdrage en gebed!

Adres

Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch