Privacy statement
Sonnius Priesterfonds verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door donateurs en relaties verstrekt zijn aan:

Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC ‘s-Hertogenbosch

Gegevens
Het Sonnius Priesterfonds werft fondsen, opdat de bisschop zich kan bezighouden met de vele andere aspecten van de priesteropleiding van het bisdom ’s-Hertogenbosch.

De overheid draagt niet bij in de kosten van het Sint-Janscentrum (de priester- en diakenopleiding). De opleidingen moeten dus worden bekostigd uit particuliere giften. De kerkelijk erkende instelling Sonnius zorgt ervoor dat er fondsen beschikbaar komen en dat deze worden beheerd. Om donateurs en relaties over acties en behaalde resultaten te informeren en om op te roepen tot gebed vragen wij om persoons- en contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e‑mailadres, geslacht en leeftijd). Deze worden vastgelegd in een donateurs- en relatieadministratie. Een relatie is een persoon die bekend is bij Sonnius Priesterfonds bijvoorbeeld door deelname aan een evenement, actie, gebedskring of informatieaanvraag, maar die geen donateur is.

Doeleinden
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt fysiek, maar ook via onze website en sociale media. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief/kringblad, een formulier invult voor een bestelling, deelneemt aan een evenement, een gift overmaakt of ons daartoe machtigt, zullen wij relevante gegevens vragen. Offline kan dit gebeuren in een persoonlijk contact, via een aanmeldformulier of een telefoongesprek, door of namens Sonnius Priesterfonds. In sommige gevallen maken we gebruik van diensten van derden om gegevens te valideren of aan te vullen als deze incompleet zijn, bijvoorbeeld na een verhuizing. Sonnius Priesterfonds verwerkt deze persoonsgegevens in de donateurs- en relatieadministratie om u zo te kunnen informeren over acties en campagnes. Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, gift, donatie, aankoop of betaling, worden door Sonnius Priesterfonds verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, donateurschap of aankoop in onze webwinkel).

Contact met donateurs en relaties

E-mail
Wanneer u donateur bent van Sonnius Priesterfonds of aangegeven hebt per e-mail op de hoogte te willen worden gehouden van ons nieuws, kunt u per e-mail geïnformeerd worden over de wervingsactiviteiten van Sonnius Priesterfionds over ons werk en resultaten en vragen we incidenteel om een (extra) bijdrage. Wil u geen e-mail ontvangen, dan kunt u zich op elk moment afmelden voor deze e-mails. Uw opzegging gaat dan per direct in.

Telemarketing
Sonnius Priesterfonds kan telemarketing inzetten om donateurs en relaties te vragen de opleiding van priesters te steunen met een (extra) gift en om hen te informeren over onze campagnes. Sonnius Priesterfonds werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bij het telefonisch werven van nieuwe donateurs wordt het adressenbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet-register gecontroleerd. Als u hebt aangegeven niet meer gebeld te willen worden door Sonnius Priesterfonds, dan verwerken we dit in onze administratie en word u niet meer op het door u opgegeven telefoonnummer gebeld.

Post
Sonnius Priesterfonds verstuurt post om donateurs en relaties te informeren over de opleiding van priesters en diakens in het bisdom ‘s-Hertogenbosch, behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. U kunt bij ons ook aangeven geen post te willen ontvangen. Dit kan telefonisch.

Sociale media
Sonnius Priesterfonds is actief op sociale media-kanalen, met name Facebook. Sonnius Priesterfonds kan uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres gebruiken om gericht te adverteren via Facebook, zodat alleen de door Sonnius Priesterfonds opgegeven personen advertenties te zien krijgen.

Hoe beveiligt Sonnius Priesterfonds gegevens?
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Sonnius Priesterfonds fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Sonnius Priesterfonds maakt gebruik van beveiligde PC’s die uitsluitend toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult, worden versleuteld verzonden. Sonnius Priesterfonds schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover zij persoonsgegevens gebruiken bij het uitvoeren van hun diensten, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Gegevens van kinderen
Sonnius Priesterfonds richt zich niet op het verwerken van gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze website kunnen gebruiken, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de 16 zonder toestemming van hun ouders.

Copyright
De meeste foto’s en video’s op onze website en publicaties zijn gemaakt in eigen beheer.

Een deel van het materiaal is vrij van rechten of met toestemming overgenomen van derden. Als u meent dat wij ten onrechte gebruik maken van materialen, ontvangen wij hierover graag bericht via info@sonnius.nl.

Rechten
Als u uw gegevens wilt inzien, rectificeren of verwijderen of wanneer u bezwaar wilt maken tegen gegevensverwerkingen door Sonnius Priesterfonds, kan dit door tijdens kantooruren te bellen naar ons kantoor (tel. (073) 613 2000) of te mailen naar info@sonnius.nl. Ook kunt u zo uw toestemming voor gegevensverwerkingen intrekken of uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een leesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Eventuele klachten over de verwerking van uw gegevens door Sonnius Priesterfonds kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zekerheden
Sonnius Priesterfonds is een ANBI‑instelling. Een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Uw donatie aan Sonnius Priesterfonds is onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wij informeren u graag nader over wat dit concreet betekent bij uw donatie, periodieke schenking of erfenis.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van Sonnius Priesterfonds, dan kunt u deze per email sturen naar info@kerkinnood.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via (073) 613 2000.

Wijzigingen privacy statement
Sonnius Priesterfonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. We adviseren u om regelmatig het privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Gesprek
Sonnius Priesterfonds is dankbaar voor uw betrokkenheid bij onze doelstellingen, uw medewerking aan het werk van onze organisatie en voor uw steun aan de opleiding van priesters en diakens voor het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Voor alle voorgaande bepalingen geldt dan ook dat wij graag met u het gesprek aangaan. U kunt ons daartoe op werkdagen benaderen via (073) 613 2000of via info@sonnius.nl.

September 2021

Adres

Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch