Privacy statement
Sonnius verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door donateurs en relaties verstrekt zijn aan:

R.K. Instelling Sonnius
Papenhulst 4
5211 LC ‘s-Hertogenbosch

Gegevens
Sonnius werft fondsen, opdat de bisschop zich kan bezighouden met de vele andere aspecten van de priester- en permanente diakenopleiding van het bisdom ’s-Hertogenbosch.

De overheid draagt niet bij in de kosten van het Sint-Janscentrum (de priester- en diakenopleiding). De opleidingen moeten dus worden bekostigd uit particuliere giften. De kerkelijk erkende instelling Sonnius zorgt ervoor dat er fondsen beschikbaar komen en dat deze worden beheerd. Om donateurs en relaties over acties en behaalde resultaten te informeren en om op te roepen tot gebed vragen wij om persoons- en contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e‑mailadres, geslacht en leeftijd). Deze worden vastgelegd in een donateurs- en relatieadministratie. Een relatie is een persoon die bekend is bij Sonnius bijvoorbeeld door deelname aan een evenement, actie, gebedskring of informatieaanvraag, maar die geen donateur is.

Doeleinden
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt fysiek, maar ook via onze website en sociale media. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief/kringblad, een formulier invult voor een bestelling, deelneemt aan een evenement, een gift overmaakt of ons daartoe machtigt, zullen wij relevante gegevens vragen. Offline kan dit gebeuren in een persoonlijk contact, via een aanmeldformulier of een telefoongesprek, door of namens Sonnius. In sommige gevallen maken we gebruik van diensten van derden om gegevens te valideren of aan te vullen als deze incompleet zijn, bijvoorbeeld na een verhuizing. Sonnius verwerkt deze persoonsgegevens in de donateurs- en relatieadministratie om u zo te kunnen informeren over acties en campagnes. Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, gift, donatie, aankoop of betaling, worden door Sonnius verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie of donateurschap).

Contact met donateurs en relaties

E-mail
Wanneer u donateur bent van Sonnius of aangegeven hebt per e-mail op de hoogte te willen worden gehouden van ons nieuws, kunt u per e-mail geïnformeerd worden over de wervingsactiviteiten van Sonnius, over ons werk en resultaten en vragen we incidenteel om een (extra) bijdrage. Wil u geen e-mail ontvangen, dan kunt u zich op elk moment afmelden voor deze e-mails. Uw opzegging gaat dan per direct in.

Telemarketing
Sonnius kan telemarketing inzetten om donateurs en relaties te vragen de opleiding van priesters te steunen met een (extra) gift en om hen te informeren over onze campagnes. Sonnius werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bij het telefonisch werven van nieuwe donateurs wordt het adressenbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet-register gecontroleerd. Als u hebt aangegeven niet meer gebeld te willen worden door Sonnius, dan verwerken we dit in onze administratie en word u niet meer op het door u opgegeven telefoonnummer gebeld.

Post
Sonnius verstuurt post om donateurs en relaties te informeren over de opleiding van priesters en diakens in het bisdom ‘s-Hertogenbosch, behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. U kunt bij ons ook aangeven geen post te willen ontvangen. Dit kan telefonisch.

Sociale media
Sonnius is actief op sociale media-kanalen. Sonnius kan uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres gebruiken om gericht te adverteren, zodat alleen de door Sonnius opgegeven personen advertenties te zien krijgen.

Hoe beveiligt Sonnius gegevens?
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Sonnius fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Sonnius maakt gebruik van beveiligde PC’s die uitsluitend toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult, worden versleuteld verzonden. Sonnius schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover zij persoonsgegevens gebruiken bij het uitvoeren van hun diensten, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Gegevens van kinderen
Sonnius richt zich niet op het verwerken van gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze website kunnen gebruiken, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de 16 zonder toestemming van hun ouders.

Copyright
De meeste foto’s en video’s op onze website en publicaties zijn gemaakt in eigen beheer.

Een deel van het materiaal is vrij van rechten of met toestemming overgenomen van derden. Als u meent dat wij ten onrechte gebruik maken van materialen, ontvangen wij hierover graag bericht via info@sonnius.nl.

Rechten
Als u uw gegevens wilt inzien, rectificeren of verwijderen of wanneer u bezwaar wilt maken tegen gegevensverwerkingen door Sonnius, kan dit door tijdens kantooruren te bellen naar ons kantoor (tel. (073) 613 2000) of te mailen naar info@sonnius.nl. Ook kunt u zo uw toestemming voor gegevensverwerkingen intrekken of uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een leesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Eventuele klachten over de verwerking van uw gegevens door Sonnius kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zekerheden
Sonnius is een ANBI‑instelling. Een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Uw donatie aan Sonnius is onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wij informeren u graag nader over wat dit concreet betekent bij uw donatie, periodieke schenking of erfenis.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van Sonnius, dan kunt u deze per email sturen naar info@sonnius.nl.

Wijzigingen privacy statement
Sonnius behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. We adviseren u om regelmatig het privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Gesprek
Sonnius is dankbaar voor uw betrokkenheid bij onze doelstellingen, uw medewerking aan het werk van onze organisatie en voor uw steun aan de opleiding van priesters en diakens voor het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Voor alle voorgaande bepalingen geldt dan ook dat wij graag met u het gesprek aangaan. U kunt ons daartoe op werkdagen benaderen via (073) 613 2000 of via info@sonnius.nl.

Mei 2023

Adres

Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch