Kerstbrief van de bisschop

Afgelopen 7 november was voor het bisdom ’s-Hertogenbosch een feestelijke dag. Niet alleen vanwege de gedachtenis van de Heilige Willibrord. Op die zaterdag ontvingen zes mannen uit mijn handen de diakenwijding. Twee van hen zullen volgend jaar tot priester gewijd worden. De andere vier diakens zullen als permanent diaken handelen ten dienste van God en zijn Kerk.

In mijn preek bij de diakenwijding stond ik stil bij de opdracht van de diaken om in de cultuur van vandaag, die snel ontkerstent, missionaris te zijn. Op de winkel passen is niet voldoende. De diakens van vandaag, ook de priesters, ja alle gelovigen zijn geroepen om als missionaris naar buiten te gaan. Om nieuwe mensen te winnen voor Christus en zijn evangelie. Missionaris-zijn kan alleen maar als je dienstbaar bent, tussen de mensen staat en je laat voeden door het gebed. “De diakenwijding geeft de kracht om Hem groter te laten worden en mezelf kleiner, om meer te worden als Christus, de dienaar van allen”, zo getuigde één van hen passend bij die houding van dienstbaarheid.

Van de heilige Willibrord zijn ons maar een paar geschreven woorden overgeleverd. In het Nederlands vertaald namelijk: “In de naam van God, geluk”. Dit geluk wens ik de nieuwe diakens, vertrouwend op uw steun en gebed, toe. De diakenwijding vond plaats in beperkte kring vanwege de corona-maatregelen, maar werd door honderden mensen online gevolgd. De vreugde en blijdschap overheersen en wij zijn dankbaar dat u, met uw gebed en financiële bijdrage voor de Stichting Sonnius, de opleiding en vorming van deze mannen mogelijk heeft gemaakt.

Aan de vooravond van het nieuwe jaar staan we voor een belangrijke wijziging in de staf van het seminarie. Met ingang van 1 januari 2021 zal pastoor Norbert Swagemakers starten als de nieuwe rector van het Sint-Janscentrum. Hij volgt rector Filip De Rycke op, die 11 jaar rector is geweest van het Sint-Janscentrum en de daaraan verbonden opleidingen. Vanwege corona is een afscheidsreceptie voor rector Filip de Rijcke niet mogelijk. Ik ben daarom blij met de hommage die mgr. Joris Schröder, voorzitter van Sonnius, heeft geschreven en die ik u graag als bijlage bij deze brief aanbied.

Ik hoop van harte dat u uw dank voor de jarenlange inzet van de rector uitdrukt in een ruime donatie via bijgevoegde acceptgirokaart. Het seminarie telt niet meer de aantallen studenten van de begintijd, maar de kosten van het onderhoud van het gebouw, de vergoedingen voor docenten en ander personeel en de ontwikkeling van curricula blijven.

Zo was dankzij uw hulp de afgelopen maanden een grondige renovatie van de daken van het Sint-Janscentrum mogelijk. Het gebouw is erkend als Rijksmonument; een status om trots op te zijn. Het heeft cultuurhistorische, architectuurhistorische en bouwhistorische waarde. Allemaal vanwege de bouwtijd, de toegepaste bouwkunst, de gebruikte materialen en de ligging binnen de stad. De erkenning schept ook verantwoordelijkheden en dus voert de Monumentenwacht regelmatig inspecties uit. Bij één van de laatste inspecties waren diverse gebreken aan de daken aan het licht gekomen. We namen onze verantwoordelijkheid, verkregen een provinciale subsidie en konden met een beroep op uw vrijgevigheid en met een weloverwogen gebruik van wat financiële reserves de noodzakelijke, kostbare renovatie uitvoeren. Daarmee blijft het gebouw voor de komende tijd behouden voor de opleiding van priesters en diakens.

De renovatie vond plaats in alle stilte en letterlijk op de achtergrond: de steigers en bouwketen stonden onzichtbaar voor een toevallige passant in de achtertuin. Alleen een groot informatiebord en enkele takelwerkzaamheden in de begintijd verrieden de grote bouwwerken.

Die stilte, toewijding en enorme werkzaamheden doen denken aan de inzet van de heer Martien Manders, die ons in juli van dit jaar is ontvallen op de leeftijd van 96 jaar. Tot op het laatste moment heeft hij zich ontfermd over beheer en behoud van de contacten met de weldoeners van Sonnius. Een computer had hij niet nodig want een kaartenbak voldeed, en met velen had hij persoonlijk contact; zowel met grote als kleine gevers. Bedankbrieven werden op de stille achtergrond door Martien Manders geschreven, met daaraan vaak een persoonlijke noot toegevoegd. Met dankbaarheid kijken wij terug op de jaarlijkse seminariekrant, door velen gewaardeerd, en volledig geproduceerd door de heer Manders. Zonder hem is een seminariekrant niet denkbaar, maar wij zullen u, in overleg met de nieuwe rector, op een andere wijze blijven informeren over het seminarieleven, de studenten en de opleidingen.

Wij zijn dankbaar voor wat u met uw gebed en gave betekent voor het seminarie. Wij vragen u om juist in deze weken van de Kersttijd te blijven bidden én te geven. De acceptgirokaart maakt het u gemakkelijk. Wij wensen u een Zalige Kersttijd en een gelukkig 2021.

In Christus verbonden,

mgr. dr. G. de Korte
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch

Adres

Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch