Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI

Sonnius is erkend als ANBI waar­door giften aftrek­baar zijn van de inkomstenbelasting.

De R.K. Instelling Sonnius valt onder een groepsbeschikking die is verkregen, overeen­komstig artikel 6.33 Wet Inkomsten­belasting, waarin wordt vastgesteld dat de Belasting­dienst de Bisschoppen­conferentie van de Rooms Katholieke Kerk­provincie te Utrecht alsmede haar zelfstandige onderdelen en lichamen met een algemeen nut beogende doelstelling die zich binnen de invloed­sfeer van het kerk­genootschap bevinden, aanmerkt als een ANBI.

Het fiscaalnummer van Sonnius is: 824185274

Aangezien de R.K. Instelling Sonnius een zelfstandig onderdeel is van het Kerkgenootschap, valt deze onder de groeps­beschikking en is een gift dus aftrekbaar van de belasting.

Fiscale informatie