Emeritus-bisschop drs. A.L.M. Hurkmans

Feestelijke viering 25 jarig jubileum emeritus-bisschop drs. A.L.M. Hurkmans

Afgelopen zaterdag 26 augustus hebben we in een pontificale Eucharistieviering onder grote belangstelling uitgebreid mogen stilstaan bij het feit dat emeritus-bisschop drs. A.L.M. Hurkmans 25 jaar bisschop is. Voordat Mgr. Hurkmans bisschop werd gewijd, is hij in de periode van 1987 tot en met 1998 rector geweest van ons seminarie in ‘s-Hertogenbosch.

Wij zijn Mgr. Hurkmans bijzonder dankbaar voor al hetgeen hij heeft betekend voor de priester- en diakenopleiding in ons bisdom! Ook zijn wij hem dankbaar voor het geldelijke cadeau, wat wij dankzij de bijdrage van gulle gevers, ter gelegenheid van zijn jubileum ten behoeve van de priester- en diakenopleiding in ons bisdom van ‘s-Hertogenbosch hebben mogen ontvangen.

Wij wensen Mgr. Hurkmans voor de komende jaren van harte alle goeds en hopen hem nog regelmatig binnen het Sint-Jans centrum te mogen begroeten!

Bestuur R.K. Instelling Sonnius

IMG-1845-raw

Priesterwijding Nick Kersten

We bereiden ons in deze dagen voor op de priesterwijding van diaken Nick Kersten, die op 3 juni door handoplegging en gebed door Mgr. Gerard de Korte in de kathedrale basiliek van Sint Jan tot priester zal worden gewijd. Het bestuur van Sonnius is bijzonder verheugd over deze nieuwe priester in het bisdom van ’s-Hertogenbosch!

Als bestuur van Sonnius willen wij de bisschop en het seminarie blijven ondersteunen in de opleiding en werving van diaken- en priesterstudenten voor het bisdom. Niet alleen wordt het Sint Janscentrum en de priester- en diakenopleiding ondersteund, ook wil Sonnius de nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden met India en de kerkprovincie Gulu in Uganda ondersteunen.

In de maanden juni en juli komen 8 priesterstudenten uit de kerkprovincie Gulu voor een tweede maal naar Nederland om zich verder te verdiepen in de Nederlandse taal en cultuur en de Bossche kerk, zodat zij na hun priesterwijding wellicht werkzaam kunnen worden voor ons bisdom. Met de steun van Sonnius willen we bijdragen aan dit project zodat de bisschop ook in de toekomst in de sacramentele bediening van de kerk in ons bisdom kan voorzien.

Daarnaast wordt het Sint Janscentrum ook ter beschikking gesteld aan het Sint Bonifatiusinstituut dat een opleiding godsdienstwetenschappen aanbiedt voor gelovige leken. Op deze wijze willen wij ook bijdragen aan de scholing van parochievrijwilligers ter ondersteuning van de pastorale teams in de parochies van ons bisdom.

Zonder uw financiële bijdragen in het verleden en heden zou de ondersteuning van dit alles door Sonnius niet mogelijk zijn! Ook voor de toekomst willen we blijven bijdragen aan de opleiding van priesters en diakens ten behoeve van het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Sonnius kan hierbij niet zonder Uw bijdrage en gebed!

Doelstelling Sonnius

Als bestuur van de R.K. Instelling Sonnius benadrukken wij naar al onze donateurs graag dat Mgr. Dr. Gerard de Korte, bisschop van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch, onlangs weliswaar een nieuw bestuur heeft benoemd (waarover wij u eerder hebben geïnformeerd), maar dat dit niet betekent dat er wijzigingen zullen komen in de doelstelling van de instelling.

Op deze plaats hechten wij eraan om de doelstelling van de R.K. Instelling Sonnius nog een keer expliciet naar voren te brengen. In artikel 2 van de  statuten van Sonnius wordt het doel van de instelling als volgt geformuleerd: “De instelling heeft ten doel de materiële voorwaarden te scheppen ter bevordering van roepingen, van opleiding en vorming van mannen tot priester en permanent diaken, ter ondersteuning van de verantwoordelijkheid in deze van de Bisschop”. Alle activiteiten van Sonnius staan in het teken van deze doelstelling. Sonnius kan hierbij niet zonder Uw bijdrage en gebed!

 

Wijziging bankrekening

Met ingang van half mei heeft de R.K. Instelling Sonnius, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, een nieuwe bankrekening, te weten NL80 FVLB 0637 4580 36. De oude bankrekening is in overleg met onze bankier stopgezet en daarmee niet langer te gebruiken. Wij vragen u daarom voor uw gewaardeerde giften het nieuwe bankrekeningnummer te gebruiken.

Alvast onze hartelijke dank daarvoor!

20230405_sHertogenbosch_Chrismaviering_WEB06_©RamonMangold

Zalig Pasen

Het bestuur van de Kerkelijk Instelling Sonnius wenst u een Zalig Pasen!
Moge deze dag getuigen van Gods liefde en glorie. De Heer is waarlijk verrezen.
Alleluia!

boom st janscentrum

Nieuw bestuur Sonnius

Met het verlopen van de bestuurstermijnen op 1 april 2023 heeft de bisschop, dr. Gerard de Korte met ingang van dezelfde datum, een nieuw bestuur benoeming voor de Kerkelijke Instelling Sonnius:

  • de heer Jan Pommer (voorzitter)
  • vicaris-generaal Theo Lamers (secretaris)
  • de heer Wil van de Molengraft (penningmeester)
  • rector Norbert Swagemakers (lid)

De bisschop en het nieuwe bestuur spreken hun dank uit voor het vele goede werk dat het voormalige bestuur heeft verricht in haar werkzaamheden en inzet voor de priester- en diakenopleiding van ons bisdom en het Sint Janscentrum.

Adres

Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch