gerard de korte

Kerstbrief van de bisschop

Afgelopen 7 november was voor het bisdom ’s-Hertogenbosch een feestelijke dag. Niet alleen vanwege de gedachtenis van de Heilige Willibrord. Op die zaterdag ontvingen zes mannen uit mijn handen de diakenwijding. Twee van hen zullen volgend jaar tot priester gewijd worden. De andere vier diakens zullen als permanent diaken handelen ten dienste van God en zijn Kerk.

In mijn preek bij de diakenwijding stond ik stil bij de opdracht van de diaken om in de cultuur van vandaag, die snel ontkerstent, missionaris te zijn. Op de winkel passen is niet voldoende. De diakens van vandaag, ook de priesters, ja alle gelovigen zijn geroepen om als missionaris naar buiten te gaan. Om nieuwe mensen te winnen voor Christus en zijn evangelie. Missionaris-zijn kan alleen maar als je dienstbaar bent, tussen de mensen staat en je laat voeden door het gebed. “De diakenwijding geeft de kracht om Hem groter te laten worden en mezelf kleiner, om meer te worden als Christus, de dienaar van allen”, zo getuigde één van hen passend bij die houding van dienstbaarheid.

Van de heilige Willibrord zijn ons maar een paar geschreven woorden overgeleverd. In het Nederlands vertaald namelijk: “In de naam van God, geluk”. Dit geluk wens ik de nieuwe diakens, vertrouwend op uw steun en gebed, toe. De diakenwijding vond plaats in beperkte kring vanwege de corona-maatregelen, maar werd door honderden mensen online gevolgd. De vreugde en blijdschap overheersen en wij zijn dankbaar dat u, met uw gebed en financiële bijdrage voor de Stichting Sonnius, de opleiding en vorming van deze mannen mogelijk heeft gemaakt.

Aan de vooravond van het nieuwe jaar staan we voor een belangrijke wijziging in de staf van het seminarie. Met ingang van 1 januari 2021 zal pastoor Norbert Swagemakers starten als de nieuwe rector van het Sint-Janscentrum. Hij volgt rector Filip De Rycke op, die 11 jaar rector is geweest van het Sint-Janscentrum en de daaraan verbonden opleidingen. Vanwege corona is een afscheidsreceptie voor rector Filip de Rijcke niet mogelijk. Ik ben daarom blij met de hommage die mgr. Joris Schröder, voorzitter van Sonnius, heeft geschreven en die ik u graag als bijlage bij deze brief aanbied.

Ik hoop van harte dat u uw dank voor de jarenlange inzet van de rector uitdrukt in een ruime donatie via bijgevoegde acceptgirokaart. Het seminarie telt niet meer de aantallen studenten van de begintijd, maar de kosten van het onderhoud van het gebouw, de vergoedingen voor docenten en ander personeel en de ontwikkeling van curricula blijven.

Zo was dankzij uw hulp de afgelopen maanden een grondige renovatie van de daken van het Sint-Janscentrum mogelijk. Het gebouw is erkend als Rijksmonument; een status om trots op te zijn. Het heeft cultuurhistorische, architectuurhistorische en bouwhistorische waarde. Allemaal vanwege de bouwtijd, de toegepaste bouwkunst, de gebruikte materialen en de ligging binnen de stad. De erkenning schept ook verantwoordelijkheden en dus voert de Monumentenwacht regelmatig inspecties uit. Bij één van de laatste inspecties waren diverse gebreken aan de daken aan het licht gekomen. We namen onze verantwoordelijkheid, verkregen een provinciale subsidie en konden met een beroep op uw vrijgevigheid en met een weloverwogen gebruik van wat financiële reserves de noodzakelijke, kostbare renovatie uitvoeren. Daarmee blijft het gebouw voor de komende tijd behouden voor de opleiding van priesters en diakens.

De renovatie vond plaats in alle stilte en letterlijk op de achtergrond: de steigers en bouwketen stonden onzichtbaar voor een toevallige passant in de achtertuin. Alleen een groot informatiebord en enkele takelwerkzaamheden in de begintijd verrieden de grote bouwwerken.

Die stilte, toewijding en enorme werkzaamheden doen denken aan de inzet van de heer Martien Manders, die ons in juli van dit jaar is ontvallen op de leeftijd van 96 jaar. Tot op het laatste moment heeft hij zich ontfermd over beheer en behoud van de contacten met de weldoeners van Sonnius. Een computer had hij niet nodig want een kaartenbak voldeed, en met velen had hij persoonlijk contact; zowel met grote als kleine gevers. Bedankbrieven werden op de stille achtergrond door Martien Manders geschreven, met daaraan vaak een persoonlijke noot toegevoegd. Met dankbaarheid kijken wij terug op de jaarlijkse seminariekrant, door velen gewaardeerd, en volledig geproduceerd door de heer Manders. Zonder hem is een seminariekrant niet denkbaar, maar wij zullen u, in overleg met de nieuwe rector, op een andere wijze blijven informeren over het seminarieleven, de studenten en de opleidingen.

Wij zijn dankbaar voor wat u met uw gebed en gave betekent voor het seminarie. Wij vragen u om juist in deze weken van de Kersttijd te blijven bidden én te geven. De acceptgirokaart maakt het u gemakkelijk. Wij wensen u een Zalige Kersttijd en een gelukkig 2021.

In Christus verbonden,

mgr. dr. G. de Korte
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch

diakenwijding

Zesvoudige diakenwijding

Buiten scheen de zon uitbundig op de Sint-Jans­kathe­draal; binnen ontvingen zes mannen de diaken­wij­ding door handopleg­ging en gebed van Mgr. Gerard de Korte. Het bisdom is vier per­ma­nent diakens en twee transeunt diakens rijker.

Per­ma­nent diakens zijn Roman Gruijters, Andreas Inderwisch, Michal Mati en Jack Swaanen. Transeunt diakens zijn Erik Buster en Quinten Kerckhofs die Deo Volente in 2021 hun priester­wij­ding zullen ontvangen.

(foto: Wim Koopman)

norbert_swagemakers

Norbert Swagemakers nieuwe rector Sint-Janscentrum

Pastoor Norbert Swagemakers (54) is per 1 januari a.s. door de bisschop benoemd tot de nieuwe rector van het Sint-Janscentrum van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Pastoor Swagemakers is nu pastoor van de Damiaanparochie in Helmond. Hij wordt opvolger van de huidige rector, F. de Rycke pr.

Pastoor Swagemakers is in 1966 geboren in Goirle. Hij werd in 1994 priester gewijd en werkte als parochiepriester in Tilburg, Schijndel, Nijmegen en momenteel in Helmond.

Pastoor Norbert Swagemakers wordt de vierde rector van het Sint-Janscentrum. Het Sint-Janscentrum ging op 14 september 1987 van start aan de Papenhulst in Den Bosch, voorheen een klooster van de Fraters van Tilburg. De eerste rector was Mgr. drs. Antoon Hurkmans (1987-1998), de latere bisschop van ’s-Hertogenbosch. Zijn opvolger was drs. Jeroen Miltenburg (1999-2009), nu deken van Tilburg. Dr. Filip De Rycke is inmiddels 11 jaar de derde rector van het seminarie. “Onder dankzegging en met waardering neem ik afscheid van dr. Filip De Rycke als rector van het seminarie. Met vertrouwen wens ik de komende rector, Norbert Swagemakers, veel zegen bij zijn nieuwe dienstwerk”, aldus bisschop Gerard de Korte.

Het huidige Sint-Janscentrum is voor het Bossche bisdom een belangrijk huis, het herbergt tal van opleidingen. In de eerste plaats de priester- en diakenopleiding. Er is sinds enige tijd ook, voor mannen en vrouwen, een catechistenopleiding, en de opleiding Godsdienstwetenschappen, een samenwerkingsverband met het Sint-Bonifatiusinstituut in Vogelenzang (band met de Pauselijke Universiteit van Lateranen).

quiten enz

Opening studiejaar met opname

Op maandag 9 september is het nieuwe studiejaar van de priesteropleiding begonnen. Bisschop De Korte droeg de Eucharistieviering op in de Sint-Janskathedraal. Tijdens deze H. Mis werden vier seminaristen opgenomen onder de wijdingskandidaten (Admissio). De opname vormt een belangrijke stap op weg naar de wijdingen.

We vragen om uw gebed om zegen over de seminaristen en over het nieuwe jaar van vorming.

groothoek4

Renovatie daken Sint-Janscentrum

We hebben uw hulp nodig bij een grondige renovatie van de daken van het Sint-Jans­centrum, het seminarie. Het voormalige klooster van de Fraters van Tilburg is al bijna een eeuw oud. Het was onderdeel van een katholiek bolwerk met het ziekenhuis van St. Joan de Deo en de meisjeskweekschool van de zusters van de Choorstraat als directe buren. Na het vertrek van de fraters nam het bisdom via de Stichting Sonnius het pand in 1987 in gebruik als priesteropleiding.

Het interieur van het gebouw is al die jaren nagenoeg ongewijzigd gebleven, behalve als veiligheidsvoorschriften aanpassingen vereisten. Zo blijft de sfeer behouden waar­binnen jongemannen zich door studie, gebed, bezinning en gemeenschapsleven voorbereiden op het priesterschap. En zo blijft een gebouw beschikbaar waar men­sen gastvrij worden ontvangen voor geloofscursussen, vergaderingen, ontmoetingen en inspirerende lezingen.

Rijksmonument

Het gebouw is erkend als Rijksmonument. Een status om trots op te zijn. Het heeft cultuurhistorische, architectuurhistorische en bouwhistorische waarde. Allemaal vanwege de bouwtijd, de toegepaste bouwkunst, de gebruikte materialen en de ligging binnen de stad. De erkenning schept ook verantwoordelijkheden en dus voert de Monumentenwacht regelmatig inspecties uit. Bij de laatste inspectie zijn diverse gebreken aan de daken aan het licht gekomen, wat na 90 jaar niemand hoeft te verwonderen.

Werkzaamheden

Dakpannen moeten opnieuw gelegd worden. Onder de dakpannen komt een folie tegen lekkages en vervuiling. Nieuwe veiligheidsvoorzieningen zijn nodig voor toekomstige inspecties en reparaties. De goten, het lood en de leien worden gerepareerd of vervangen. Waar nodig of noodzakelijk brengen we isolatie aan. En als de steigers toch staan kunnen we meteen het buitenschilderwerk aanpakken. Het is een flinke kostenpost van vele tienduizenden euro’s. Alleen al de inspectie, het rapport, het uitwerken en het opstellen van de begroting heeft meer dan € 10.000,- gekost! Gelukkig konden wij een beroep doen op een subsidieregeling van het Rijk. De voorwaarde is dat we de rest zelf betalen én dat de renovatie vóór 2020 is uitgevoerd. We willen daarom dit jaar nog beginnen!

Kunt u ons helpen?

Dat kan alleen als u ons helpt, want we hebben de reserves nodig voor de lopende kosten van het seminarie. De Paast ijd is een goede gelegenheid om met de acceptgirokaart een extra ruime gift over te maken. We zijn trots op het gebouw en willen het graag behouden voor de opleiding van toekomstige priesters. Bij voorbaat dank.

 

Schermafbeelding 2018-11-13 om 16.46.49

Sonnius infokrant is weer uit

Editie 2017

Jaarlijks geeft Priesterfonds Sonnius een infokrant uit voor de begunstigers. Middels deze krant worden weldoeners van ons fonds op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op en rond het seminarie.

Wilt u deze krant ook ontvangen, neem dan contact op met Claartje Dirven, telefoon (073) 613 2000 of e-mail info@sonnius.nl

Sonnius Infokrant Kerstmis 2017

De Infokrant van Kerstmis 2017 staat weer boordevol infor­matie over bijvoorbeeld de Chrismamis, de priesterwijding van Sacha Steijaert, de nieuwe bisschop van Bisdom Groningen-Leeuwarden, Mgr. Van den Hout, de eeuwige professie van zuster Birgittines Maria, het afscheid van mevrouw Stoelinga-Kruse, ‘blauwe zuster’ Guadelupe en Stichting Kerk in Nood.

20171104_diakenwijding-xl

Fotoserie feestelijke diakenwijding

Drie mannen zijn zaterdag 4 november 2017 tot diaken gewijd door Mgr. Gerard de Korte tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.

Rein Schravendeel en Geert Eijsbouts zijn gewijd tot permanent diaken. Bryan van de Mortel zit in het laatste jaar van de priesteropleiding en is tot transeunt diaken gewijd. Deo volente zal hij in 2018 zijn priesterwijding ontvangen.

De fotoserie is weer gemaakt door Wim Koopman.

20170610_wijdingfotos

Sacha Steijaert tot priester gewijd!

Speciaal voor de priesterwijding van Sacha Steijaert kwam Mgr. Van den Hout terug uit het hoge noorden. Zaterdag 10 juni 2017 werd een bijzonder opleidingstraject bekroond met de wijding tot priester door handoplegging en gebed door Mgr. De Korte.

De nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden, die tot zijn bisschopswijding waarnemend pastoor was van de stageparochie van Sacha, concelebreerde. Hij mocht Sacha ook na de wijding aankleden met de kazuivel. Andere concelebranten waren Mgr. Schröder, vicaris Wiertz, plebaan Van Rossem en rector De Rycke.

foto’s: Wim Koopman

bryan

Priesterwijding Bryan van de Mortel

Op de zaterdag na Pinksteren, 26 mei 2018, waarop de zon uitbundig scheen en de temperatuur tropische hoogten bereikten, is Bryan van de Mortel door Mgr. Gerard de Korte tot priester gewijd. Het werd een feestelijke viering met als concelebranten onder andere Mgr. Rob Mutsaerts, plebaan Geertjan van Rossem en rector Filip De Rycke.

(foto: Wim Koopman)

Adres

Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch