Emeritus-bisschop drs. A.L.M. Hurkmans

Feestelijke viering 25 jarig jubileum emeritus-bisschop drs. A.L.M. Hurkmans

Afgelopen zaterdag 26 augustus hebben we in een pontificale Eucharistieviering onder grote belangstelling uitgebreid mogen stilstaan bij het feit dat emeritus-bisschop drs. A.L.M. Hurkmans 25 jaar bisschop is. Voordat Mgr. Hurkmans bisschop werd gewijd, is hij in de periode van 1987 tot en met 1998 rector geweest van ons seminarie in ‘s-Hertogenbosch.

Wij zijn Mgr. Hurkmans bijzonder dankbaar voor al hetgeen hij heeft betekend voor de priester- en diakenopleiding in ons bisdom! Ook zijn wij hem dankbaar voor het geldelijke cadeau, wat wij dankzij de bijdrage van gulle gevers, ter gelegenheid van zijn jubileum ten behoeve van de priester- en diakenopleiding in ons bisdom van ‘s-Hertogenbosch hebben mogen ontvangen.

Wij wensen Mgr. Hurkmans voor de komende jaren van harte alle goeds en hopen hem nog regelmatig binnen het Sint-Jans centrum te mogen begroeten!

Bestuur R.K. Instelling Sonnius

IMG-1845-raw

Priesterwijding Nick Kersten

We bereiden ons in deze dagen voor op de priesterwijding van diaken Nick Kersten, die op 3 juni door handoplegging en gebed door Mgr. Gerard de Korte in de kathedrale basiliek van Sint Jan tot priester zal worden gewijd. Het bestuur van Sonnius is bijzonder verheugd over deze nieuwe priester in het bisdom van ’s-Hertogenbosch!

Als bestuur van Sonnius willen wij de bisschop en het seminarie blijven ondersteunen in de opleiding en werving van diaken- en priesterstudenten voor het bisdom. Niet alleen wordt het Sint Janscentrum en de priester- en diakenopleiding ondersteund, ook wil Sonnius de nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden met India en de kerkprovincie Gulu in Uganda ondersteunen.

In de maanden juni en juli komen 8 priesterstudenten uit de kerkprovincie Gulu voor een tweede maal naar Nederland om zich verder te verdiepen in de Nederlandse taal en cultuur en de Bossche kerk, zodat zij na hun priesterwijding wellicht werkzaam kunnen worden voor ons bisdom. Met de steun van Sonnius willen we bijdragen aan dit project zodat de bisschop ook in de toekomst in de sacramentele bediening van de kerk in ons bisdom kan voorzien.

Daarnaast wordt het Sint Janscentrum ook ter beschikking gesteld aan het Sint Bonifatiusinstituut dat een opleiding godsdienstwetenschappen aanbiedt voor gelovige leken. Op deze wijze willen wij ook bijdragen aan de scholing van parochievrijwilligers ter ondersteuning van de pastorale teams in de parochies van ons bisdom.

Zonder uw financiële bijdragen in het verleden en heden zou de ondersteuning van dit alles door Sonnius niet mogelijk zijn! Ook voor de toekomst willen we blijven bijdragen aan de opleiding van priesters en diakens ten behoeve van het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Sonnius kan hierbij niet zonder Uw bijdrage en gebed!

Doelstelling Sonnius

Als bestuur van de R.K. Instelling Sonnius benadrukken wij naar al onze donateurs graag dat Mgr. Dr. Gerard de Korte, bisschop van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch, onlangs weliswaar een nieuw bestuur heeft benoemd (waarover wij u eerder hebben geïnformeerd), maar dat dit niet betekent dat er wijzigingen zullen komen in de doelstelling van de instelling.

Op deze plaats hechten wij eraan om de doelstelling van de R.K. Instelling Sonnius nog een keer expliciet naar voren te brengen. In artikel 2 van de  statuten van Sonnius wordt het doel van de instelling als volgt geformuleerd: “De instelling heeft ten doel de materiële voorwaarden te scheppen ter bevordering van roepingen, van opleiding en vorming van mannen tot priester en permanent diaken, ter ondersteuning van de verantwoordelijkheid in deze van de Bisschop”. Alle activiteiten van Sonnius staan in het teken van deze doelstelling. Sonnius kan hierbij niet zonder Uw bijdrage en gebed!

 

Wijziging bankrekening

Met ingang van half mei heeft de R.K. Instelling Sonnius, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, een nieuwe bankrekening, te weten NL80 FVLB 0637 4580 36. De oude bankrekening is in overleg met onze bankier stopgezet en daarmee niet langer te gebruiken. Wij vragen u daarom voor uw gewaardeerde giften het nieuwe bankrekeningnummer te gebruiken.

Alvast onze hartelijke dank daarvoor!

20230405_sHertogenbosch_Chrismaviering_WEB06_©RamonMangold

Zalig Pasen

Het bestuur van de Kerkelijk Instelling Sonnius wenst u een Zalig Pasen!
Moge deze dag getuigen van Gods liefde en glorie. De Heer is waarlijk verrezen.
Alleluia!

boom st janscentrum

Nieuw bestuur Sonnius

Met het verlopen van de bestuurstermijnen op 1 april 2023 heeft de bisschop, dr. Gerard de Korte met ingang van dezelfde datum, een nieuw bestuur benoeming voor de Kerkelijke Instelling Sonnius:

  • de heer Jan Pommer (voorzitter)
  • vicaris-generaal Theo Lamers (secretaris)
  • de heer Wil van de Molengraft (penningmeester)
  • rector Norbert Swagemakers (lid)

De bisschop en het nieuwe bestuur spreken hun dank uit voor het vele goede werk dat het voormalige bestuur heeft verricht in haar werkzaamheden en inzet voor de priester- en diakenopleiding van ons bisdom en het Sint Janscentrum.

gerard de korte

Kerstbrief van de bisschop

Afgelopen 7 november was voor het bisdom ’s-Hertogenbosch een feestelijke dag. Niet alleen vanwege de gedachtenis van de Heilige Willibrord. Op die zaterdag ontvingen zes mannen uit mijn handen de diakenwijding. Twee van hen zullen volgend jaar tot priester gewijd worden. De andere vier diakens zullen als permanent diaken handelen ten dienste van God en zijn Kerk.

In mijn preek bij de diakenwijding stond ik stil bij de opdracht van de diaken om in de cultuur van vandaag, die snel ontkerstent, missionaris te zijn. Op de winkel passen is niet voldoende. De diakens van vandaag, ook de priesters, ja alle gelovigen zijn geroepen om als missionaris naar buiten te gaan. Om nieuwe mensen te winnen voor Christus en zijn evangelie. Missionaris-zijn kan alleen maar als je dienstbaar bent, tussen de mensen staat en je laat voeden door het gebed. “De diakenwijding geeft de kracht om Hem groter te laten worden en mezelf kleiner, om meer te worden als Christus, de dienaar van allen”, zo getuigde één van hen passend bij die houding van dienstbaarheid.

Van de heilige Willibrord zijn ons maar een paar geschreven woorden overgeleverd. In het Nederlands vertaald namelijk: “In de naam van God, geluk”. Dit geluk wens ik de nieuwe diakens, vertrouwend op uw steun en gebed, toe. De diakenwijding vond plaats in beperkte kring vanwege de corona-maatregelen, maar werd door honderden mensen online gevolgd. De vreugde en blijdschap overheersen en wij zijn dankbaar dat u, met uw gebed en financiële bijdrage voor de Stichting Sonnius, de opleiding en vorming van deze mannen mogelijk heeft gemaakt.

Aan de vooravond van het nieuwe jaar staan we voor een belangrijke wijziging in de staf van het seminarie. Met ingang van 1 januari 2021 zal pastoor Norbert Swagemakers starten als de nieuwe rector van het Sint-Janscentrum. Hij volgt rector Filip De Rycke op, die 11 jaar rector is geweest van het Sint-Janscentrum en de daaraan verbonden opleidingen. Vanwege corona is een afscheidsreceptie voor rector Filip de Rijcke niet mogelijk. Ik ben daarom blij met de hommage die mgr. Joris Schröder, voorzitter van Sonnius, heeft geschreven en die ik u graag als bijlage bij deze brief aanbied.

Ik hoop van harte dat u uw dank voor de jarenlange inzet van de rector uitdrukt in een ruime donatie via bijgevoegde acceptgirokaart. Het seminarie telt niet meer de aantallen studenten van de begintijd, maar de kosten van het onderhoud van het gebouw, de vergoedingen voor docenten en ander personeel en de ontwikkeling van curricula blijven.

Zo was dankzij uw hulp de afgelopen maanden een grondige renovatie van de daken van het Sint-Janscentrum mogelijk. Het gebouw is erkend als Rijksmonument; een status om trots op te zijn. Het heeft cultuurhistorische, architectuurhistorische en bouwhistorische waarde. Allemaal vanwege de bouwtijd, de toegepaste bouwkunst, de gebruikte materialen en de ligging binnen de stad. De erkenning schept ook verantwoordelijkheden en dus voert de Monumentenwacht regelmatig inspecties uit. Bij één van de laatste inspecties waren diverse gebreken aan de daken aan het licht gekomen. We namen onze verantwoordelijkheid, verkregen een provinciale subsidie en konden met een beroep op uw vrijgevigheid en met een weloverwogen gebruik van wat financiële reserves de noodzakelijke, kostbare renovatie uitvoeren. Daarmee blijft het gebouw voor de komende tijd behouden voor de opleiding van priesters en diakens.

De renovatie vond plaats in alle stilte en letterlijk op de achtergrond: de steigers en bouwketen stonden onzichtbaar voor een toevallige passant in de achtertuin. Alleen een groot informatiebord en enkele takelwerkzaamheden in de begintijd verrieden de grote bouwwerken.

Die stilte, toewijding en enorme werkzaamheden doen denken aan de inzet van de heer Martien Manders, die ons in juli van dit jaar is ontvallen op de leeftijd van 96 jaar. Tot op het laatste moment heeft hij zich ontfermd over beheer en behoud van de contacten met de weldoeners van Sonnius. Een computer had hij niet nodig want een kaartenbak voldeed, en met velen had hij persoonlijk contact; zowel met grote als kleine gevers. Bedankbrieven werden op de stille achtergrond door Martien Manders geschreven, met daaraan vaak een persoonlijke noot toegevoegd. Met dankbaarheid kijken wij terug op de jaarlijkse seminariekrant, door velen gewaardeerd, en volledig geproduceerd door de heer Manders. Zonder hem is een seminariekrant niet denkbaar, maar wij zullen u, in overleg met de nieuwe rector, op een andere wijze blijven informeren over het seminarieleven, de studenten en de opleidingen.

Wij zijn dankbaar voor wat u met uw gebed en gave betekent voor het seminarie. Wij vragen u om juist in deze weken van de Kersttijd te blijven bidden én te geven. De acceptgirokaart maakt het u gemakkelijk. Wij wensen u een Zalige Kersttijd en een gelukkig 2021.

In Christus verbonden,

mgr. dr. G. de Korte
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch

diakenwijding

Zesvoudige diakenwijding

Buiten scheen de zon uitbundig op de Sint-Jans­kathe­draal; binnen ontvingen zes mannen de diaken­wij­ding door handopleg­ging en gebed van Mgr. Gerard de Korte. Het bisdom is vier per­ma­nent diakens en twee transeunt diakens rijker.

Per­ma­nent diakens zijn Roman Gruijters, Andreas Inderwisch, Michal Mati en Jack Swaanen. Transeunt diakens zijn Erik Buster en Quinten Kerckhofs die Deo Volente in 2021 hun priester­wij­ding zullen ontvangen.

(foto: Wim Koopman)

norbert_swagemakers

Norbert Swagemakers nieuwe rector Sint-Janscentrum

Pastoor Norbert Swagemakers (54) is per 1 januari a.s. door de bisschop benoemd tot de nieuwe rector van het Sint-Janscentrum van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Pastoor Swagemakers is nu pastoor van de Damiaanparochie in Helmond. Hij wordt opvolger van de huidige rector, F. de Rycke pr.

Pastoor Swagemakers is in 1966 geboren in Goirle. Hij werd in 1994 priester gewijd en werkte als parochiepriester in Tilburg, Schijndel, Nijmegen en momenteel in Helmond.

Pastoor Norbert Swagemakers wordt de vierde rector van het Sint-Janscentrum. Het Sint-Janscentrum ging op 14 september 1987 van start aan de Papenhulst in Den Bosch, voorheen een klooster van de Fraters van Tilburg. De eerste rector was Mgr. drs. Antoon Hurkmans (1987-1998), de latere bisschop van ’s-Hertogenbosch. Zijn opvolger was drs. Jeroen Miltenburg (1999-2009), nu deken van Tilburg. Dr. Filip De Rycke is inmiddels 11 jaar de derde rector van het seminarie. “Onder dankzegging en met waardering neem ik afscheid van dr. Filip De Rycke als rector van het seminarie. Met vertrouwen wens ik de komende rector, Norbert Swagemakers, veel zegen bij zijn nieuwe dienstwerk”, aldus bisschop Gerard de Korte.

Het huidige Sint-Janscentrum is voor het Bossche bisdom een belangrijk huis, het herbergt tal van opleidingen. In de eerste plaats de priester- en diakenopleiding. Er is sinds enige tijd ook, voor mannen en vrouwen, een catechistenopleiding, en de opleiding Godsdienstwetenschappen, een samenwerkingsverband met het Sint-Bonifatiusinstituut in Vogelenzang (band met de Pauselijke Universiteit van Lateranen).

quiten enz

Opening studiejaar met opname

Op maandag 9 september is het nieuwe studiejaar van de priesteropleiding begonnen. Bisschop De Korte droeg de Eucharistieviering op in de Sint-Janskathedraal. Tijdens deze H. Mis werden vier seminaristen opgenomen onder de wijdingskandidaten (Admissio). De opname vormt een belangrijke stap op weg naar de wijdingen.

We vragen om uw gebed om zegen over de seminaristen en over het nieuwe jaar van vorming.

Adres

Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch